Мачача Тетяна Святославівна

Старший науковий співробітник відділу технологічної освіти 


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:       
Реалізація авторської концепції культурологічного змісту технологічної освіти на всіх рівнях повної загальної середньої освіти: початкової, базової середньої та профільної середньої. Методологія та теорія технологічної освіти: наскрізність змісту і структури. Як керівник авторського колективу і автор, впроваджує свої наукові ідеї в навчально-методичних комплектах нового покоління для початкової, базової середньої та профільної школи (Державні стандарти, освітні типові програми, навчальні програми, підручники, посібники, робочі зошити)

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=UBSHfvMAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home

Інші профілі:    
http://yakistosviti.com.ua/uk/Tekhnologiyi-ta-dizain        
http://yakistosviti.com.ua/uk/Trudove-navchannia

E-mail: 
tmachacha@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:      
Вища, Чернігівський педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Загальнотехнічні дисципліни та праця», кваліфікація – вчитель загальнотехнічних дисциплін.

Досвід роботи:    
20 років педагогічного і 13 років наукового стажу.
Старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України (з січня 2006 року дотепер)
Вчитель трудового навчання Кумарівської загальноосвітньої середньої школи Первомайського району, Миколаївської області (1984-2004)
Вчитель українознавства Кумарівської загальноосвітньої середньої школи Первомайського району, Миколаївської області (1994-2004)
Заступник директора Кумарівської загальноосвітньої середньої школи Первомайського району, Миколаївської області (1987-2004)

Теми дисертацій:    
Тема кандидатської дисертації: «Формування проектно-технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання» : Дис... канд. наук: 13.00.02 – Київ, 2011 . – 233 с.

Наукова діяльність:            
Виконавець науково-дослідної теми відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України «Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій у професійному ліцеї». Реєстраційний номер 0118U003362. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр. та попередніх 3-х фундаментальних тем, які виконувалися у відділі з 2006 по 2017 рр.       

Перелік друкованої продукції:

Монографії:  
Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі: [колективна монографія] / Тарара А. М., Мачача Т. С., Туташинський В. І., Вдовченко В. В. — К : Педагогічна думка, 2017. – 361 с.

Навчальні програми:   
1. Навчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів / В. Сидоренко, Н. Боринець, Т. Мачача та ін. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2012. – №9. – С. 2-30.
2. Трудове навчання: програми варіативних модулів. 5-6 класи (За новим Державним стандартом) / За заг. ред. Н.І. Боринець; упоряд. Л. Рак. – К.: Шк. Світ, 2013. – 88 с.
3. Мачача Т. С. Навчальна програма профільного рівня для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти зі спеціалізації «Українська народна вишивка» / Т. С. Мачача // Міністерство освіти і науки України – 2017 р. – Режим доступу [Електронний ресурс] : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
4. Мачача Т. С. Навчальна програма профільного рівня для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти зі спеціалізації «Швейна справа» / А. В. Чернушич, О. В. Горобець, Т. С. Мачача // Міністерство освіти і науки України – 2017 р. – Режим доступу [Електронний ресурс] : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
5. Мачача Т. С. Технологічна освітня галузь. Дизайн і технології. 1 клас : навчальна програма / Т. С. Мачача // Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 1 класу; методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – С. 61-65.

Підручники:  
1. Трудове навчання для дівчат: [підруч. для загальноосвіт. навч. закладів 5 кл.] / В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, С. П. Павх, Г. М. Гаврилюк. — Харків : Сиция, 2013. — 240 с.
2. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закладів / В. К. Сидоренко, Т. С. Мачача, С. П. Павх. — Харків : СИЦИЯ, 2014. — 272 с.
3. Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. С. Мачача, В. П. Титаренко, Г. М. Гаврилюк — Харків : СИЦИЯ, 2015. — 224 с.
4. Трудове навчання (обслуговуючі види праці): підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. С. Мачача, Т. В. Стрижова. — Х. : ФОЛІО, 2016. — 240 с.
5. Трудове навчання (обслуговуючі види праці): підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закладів / Т. С. Мачача, Т. В. Стрижова. — Х. : СИЦИЯ, 2017. — 240 с.

Навчальні посібники:  
1. Мачача Т. С. Технології: Проектно-технологічна спрямованість змісту навчального предмета «Технології» в основній школі : науково-методичний посібник / Мачача Т. С. // – К. : 2014.– 128 с.
2. Мачача Т. С. Технології: Українська народна вишивка. 10–11 кл. Профільний рівень: науково-методичний посібник / Мачача Т. С. // – К. : 2017.– 135 с.
3. Мачача Т. С. Дизайн і технології. 1 клас : навчальний посібник-альбом / Т. С. Мачача, С. А. Собецька, Н. М. Оголюк, Т. В. Стрижова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 96 с. : іл.
4. Мачача Т. С. Дизайн і технології. 1 клас : навчально-методичний посібник для вчителя / Т. С. Мачача, С. А. Собецька, Н. М. Оголюк, Т. В. Стрижова. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 64 с. : іл.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних  
1. Machacha Tetyana. Cultural and creative potentialof technological education content of the secondary scool pupils / Т. Machacha // Intercultural Communication. – 2016. – Vol. 1/1. – P. 122-135.
2. Мачача Т. С. Теоретико-методологічні засади проектування змісту технологічної освіти / Т. С. Мачача // Український педагогічний журнал – 2016. – №3 – С. 105-114.
3. Мачача Т. С. Стратегії розвитку технологічної освіти в середній загальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури / Т. С. Мачача, В. В. Юрженко // Український педагогічний журнал / [ред. кол.; голов. Ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 2. – С. 58-68.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України  
1. Мачача Т. С. Реалізація творчого потенціалу учнів основної школи у процесі трудового навчання / Т. С. Мачача // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; наук. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. – С. 425–435.
2. Мачача Т. С. Розвиток творчих здібностей учнів основної школи в процесі трудового навчання / Т. С. Мачача // Наукові записки. Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. В. Радул, С. П. Величко та ін. Випуск 131. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 274 с. – (Серія: Педагогічні науки). – С. 128–131.
3. Мачача Т. С. Концептуальні ідеї проектування змісту профільної технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи / Т. С. Мачача // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Драгоманова: зб. наукових праць. Серія № 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи.– К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 52 – С. 169–174.
4. Мачача Т. С. Особливості профільної технологічної освіти в країнах Європейського Союзу / Т. С. Мачача // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; укл. Л. Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СХХІV (124). – С. 137–144.
5. Мачача Т. Дидактико-методичний аналіз чинної навчальної програми з «Трудового навчання» для основної школи: ризики впровадження / Т. Мачача, Юрженко В., Стрижова Т. // Трудова підготовка в рідній школі –2018 – №2 – С. 2 –10.
6. Мачача Т. С. Особливості змісту та методики інтегрованого курсу «Дизайн і технології» технологічної освітньої галузі початкової освіти / Т. С. Мачача // Початкова освіта : Методичні рекомендації щодо використання в освітньому процесі Типової освітньої програми для 1 класу; методичні коментарі провідних науковців Інституту педагогіки НАПН України щодо впровадження ідей Нової української школи в початковій освіті. – К. : УОВЦ «Оріон», 2018. – С. 111-118.

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:

2018 рік   

1. ІІХ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку», 23 березня 2018 року у м. Києві. Тема виступу: «Особливості проектування і структурування змісту технологічної освітньої галузі у контексті Нової української школи».

2. V Міжнародна науково-практична конференція пам’яті член-кореспондента НАПН України В. К. Сидоренка «Актуальні питання графічної підготовки: теорія, практика та шляхи розвитку», 24 березня 2018 року у м. Києві. Тема виступу: «Основи графічної грамоти в процесі проектування виробів в етностилі».

3. Науково-практичний семінар "Стандарти Нової української школи: компетентнісний потенціал. Перезавантаження" в рамках проекту Європейського Фонду Освіти (ETF) за підтримки Міністерства освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки від 17.04.2018 р. № 1/9 - 243), 25-27 квітня 2018 року у м. Києві.

4. Семінар для українських авторів Державного стандарту Нової української школи в рамках польсько-українського проекту «Нова українська школа 2» за сприяння Центру Розвитку Освіти (ORE) у Варшаві з 01 по 09 липня 2018 року у м. Сулеювек (Республіка Польща). Підвищення освітньої кваліфікації в обсязі 60 навчальних годин.

5. Науково-практична онлайн конференція «Учені НАПН України – українським вчителям», 27 серпня 2018 року в Президії НАПН, місто Київ. Виступ «Інтегрований курс «Дизайн і технології» для початкової освіти Нової української школи: як успішно впровадити» – на 4год. 28 хв. https://www.youtube.com/watch?time_continue=5309&v=J_te1M7exUc

6. Семінар для українських авторів Державного стандарту Нової української школи в рамках польсько-українського проекту «Нова українська школа 2» за сприяння Центру Розвитку Освіти (ORE) у Варшаві з 02 по 09 вересня 2018 року у м. Сулеювек (Республіка Польща). Підвищення освітньої кваліфікації в обсязі 60 навчальних годин.

7. Семінар для українських авторів Державного стандарту Нової української школи в рамках польсько-українського проекту «Нова українська школа 2» за сприяння Центру Розвитку Освіти (ORE) у Варшаві з 23 по 29 вересня 2018 року у м. Львові. Підвищення освітньої кваліфікації в обсязі 50 навчальних годин.

8. Семінар для українських авторів Державного стандарту Нової української школи в рамках польсько-українського проекту «Нова українська школа 2» за сприяння Центру Розвитку Освіти (ORE) у Варшаві з 29 жовтня по 3 листопада 2018 року у м. Львові. Підвищення освітньої кваліфікації в обсязі 50 навчальних годин.

9. Науково-практична конференція з нагоди 40-річчя факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка 9-10 жовтня 2018 року у м. Полтава. Тема доповіді: «Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту профільного навчання технологій за змістовою лінією «Проектування»».

10. Підсумкова конференція для українських авторів Державного стандарту Нової української школи в рамках реалізації польсько-українського проекту Нова українська школа – 2 з 26 по 28 листопада 2018 року у м. Києві. Тема виступу: «Результати доробку робочої групи, що працювала над створенням Державного стандарту базової освіти (технологічна освітня галузь)».

11. Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти» за результатами науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України (26 грудня 2018 року). Тема виступу: «Технологічна освітня галузь у новій українській школі: перспективи розвитку».

2016-17 рік    

1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ефективні практики в освіті та навчанні, вихованні молоді», 20-23 квітня 2016 року в університеті Єврорегіональної економіки імені Альгіде де Гаспері, м. Юзефув, Варшавський регіон, Польща. Тема доповіді: «Культуротворчий потенціал змісту технологічної освіти учнів загальноосвітніх шкіл».

2.Установча нарада представників обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти, відповідальних за проведення інструктажу експертів проектів підручників для учнів 8 класу, організована за безпосередньої участі Інституту педагогіки НАПН України, 9 лютого 2016 року, м. Київ. Навчання експеритів на тему «Особливості експертизи підручників з трудового навчання».

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», 16 червня 2016 року в місті Києві, Інститут педагогіки НАПН України. Виступ на тему «Культуротворчий потенціал змісту технологічної освіти учнів загальноосвітніх шкіл».

4. Науково-практична онлайн конференція «Учені НАПН України – українським вчителям», 30 серпня 2016 року в Президії НАПН, місто Київ, https://www.youtube.com/watch?v=cuY8N20JkZY&t=722s . Виступ на тему «Особливості методики трудового навчання учнів у 2016-2017 році».

5. Круглий стіл методистів РНМЦ (районних науково-методичних центрів) та голів РМО вчителів трудового навчання м. Києва «Новітні підходи до реформування технологічної освіти в столичній освіті», 28 вересня 2016 р., Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Виступ на тему «Проектно-технологічна діяльність учнів як засіб розвитку творчої особистості учня».

6. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «STEM-освіта як шлях до інноваційного розвитку національної освіти», 28 жовтня 2016 року в місті Херсон. Виступ на тему «Сучасні підходи до проектування змісту технологічної освіти учнів старшої школи».

7. Міжнародний форум "Освіта" в рамках форуму видавців у місті Львові, 15-17 вересня 2016 року. Круглий стіл на тему: «Обговорення проекту «Нова школа: простір освітніх можливостей»».

8. Робоча нарада з розроблення проекту Державного стандарту Нової української школи з 27 лютого по 5 березня 2017 року, м. Львів.

9. Робота в робочій групі в якості автора і заступника керівника групи з розробки навчальних програм профільного навчання освітньої галузі «Технології» старшої школи відповідно до наказу МОН України від 24.02.2017 № 310 «Про розроблення навчальних програм для старшої школи».

10. Всеукраїнський науково-практичний форум «Трудове навчання в контексті нової української школи», 15 травня 2017 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова, м. Київ. Виступ на тему «Чому реформи змісту трудового навчання не дають очікуваних результатів?».

11. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», 18 травня 2017 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ. Виступ на тему «Особливості створення компетентнісного підручника з трудового навчання та технологій».

12.  Всеукраїнський науково-практичний семінар у рамках Всеукраїнського фестивалю науки «Трудове виховання й навчання учнів: сучасні пріоритети», 22 травня 2017 року в Інституті проблем виховання НАПН України, м. Київ. Виступ на тему «Впровадження культурологічної концепції змісту технологічної освіти в практику роботи шкіл».

13. Науково-практична онлайн конференція «Учені НАПН України – українським вчителям», 30 серпня 2017 року в Президії НАПН, місто Київ, https://www.youtube.com/watch?v=PZILOucfcPk&t=12520s . Виступ на тему «Особливості формування предметної проектно-технологічної компетентності учнів».

14. Участь у нараді Міністерства освіти і науки України з питань підготовки навчальних програм для початкової школи в якості члена робочої групи з розробки типової освітньої програми технологічної освітньої галузі, лист МОН № 2.2-2245, 19 вересня 2017 року в конференц-залі МОН, м. Київ.

15. ІV Міжнародний конгрес «Етнодизайн: пошуки українського національного стилю /Полтава-Петриківка/», 4-8 жовтня 2017 р. Виступ на тему «Культурологічний зміст профільного навчання за спеціалізацією «Українська народна вишивка»».

16. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Від знаннєвої парадигми до компетентнісної: реалії, перспективи», 27 жовтня 2017 року в місті Херсон. Виступ на тему «Особливості компетентнісного підходу до проектування і реалізації змісту технологічної освіти».


Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність:     
2017−2018 роки - участь у реалізації польсько-українського проекту Нова українська школа в якості автора технологічної освітньої галузі Державного стандарту Нової української школи для початкової і базової освіти та інтегрованого курсу «Дизайн і технології» освітньої типової програми початкової освіти НУШ-1.

Науково-педагогічна діяльність